SALGSBETINGELSER – TERMOGRAFI OG MÅLETEKNIKK AS

Dette kjøpet er regulert av Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett fra FORBRUKERTILSYNET. Salgsbetingelsen er revidert versjon 2.0 oktober 2015 og oppdatert i januar 2018.

 1. AVTALEN
  Forbrukerlovgivningen er ufravikelig, med mindre det avtales gunstigere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven, jf. Forbrukerkjøpsloven (fkjl) §3 og angrerettsloven (angrl.) §3.
  Avtalen består i utgangspunktet av de opplysninger som kjøper får i bestillingsløsningen. Standardvilkårene kan fravikes til gunst for forbruker dersom dette avtales i en direkte korrespondanse mellom kjøper og selger. I tilfeller hvor avtalen gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

  Angrerettloven §8 lister opp opplysninger som avtalen under enhver omstendighet skal inneholde, og opplysninger kjøperen har krav på å få før en avtale inngås.

 2. PARTENE
  Selger er: Termografi og Måleteknikk as,
                              Risøyveien 90,
                              3250 Stavern,
                              Kontaktperson: Karl Grimnes
                              Mobil: 908 92 590
                              e-post: karl@termografi.no
                              Organisasjonsnr.: 950 532 882 MVA

  Kjøper er:         Den forbruker som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som
                            kjøper/kjøperen.

 3. PRIS
  Den samlede prisen (totalprisen) inkluderer alle avgifter, gebyrer og leveringskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 4. AVTALEINNGÅELSE
  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Når en avtale inngås på internett og forplikter kjøper til å betale, skal selger tydelig og i fremhevet form gjøre kjøperen oppmerksom på opplysninger som er fastsatt i angrerettsloven §8, første ledd, bokstav a, e og n.

 5. BETALING
  Når kjøper bruker kredittkort kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Umiddelbart etter bestilling eller senest dagen etter sendes boken pr. post. Er det flere bøker som er bestilt, kan dette avtales nærmere.
  Faktura legges ved i forsendelsen.

 6. LEVERING
  Normalt sendes én bok med posten. Er det flere bøker som er kjøpt, avtales leveringsmåte.
  Det tar vanligvis inntil en uke med posten.
  Levering har skjedd når kjøperen, eller noen han eller hun selv har gitt i oppdrag å ta imot eller transportere varen, har blitt kjent med at varen er stilt til rådighet på leveringsstedet.
  Levering har skjedd når kontroll over varen har gått over på kjøperen, eller transportør som kjøperen selv har inngått avtale med. Levering har skjedd dersom varen er lagt i kjøperens postkasse eller hvis den etter avtale med kjøperen eksempelvis har blitt avlevert på arbeidsplassen, hos naboen, eller i kjøperens garasje.
  Levering har derimot ikke skjedd, når varen er avlevert på posthuset, eller i en forretning. Levering skjer først når kjøperen har hentet varen.

 7. RISIKOEN FOR VAREN
  Ved sendekjøp går risikoen for varen over på kjøper når han har fått varene levert etter punkt 6.
  Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtagelse, bærer kjøperen risikoen for det. Dersom kjøperen velger en egen fraktfører til å utføre transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet, går risikoen  over på kjøper når hans egen fraktfører har fått varen i sin besittelse.

 8. ANGRERETT
  Angrerett betyr at kjøperen uten grunn kan returnere en vare til selgeren selv om det ikke foreligger noen mangel ved den. Kjøperen kan også angre på kjøpet før varen er levert. Det vises ellers til Forbrukerrådets veileder for angrerett. Ved bruk av angreretten må kjøper fremsette en utvetydelig erklæring.
  Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
  Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig med e-post eller brev.

  For enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter at varen er mottatt.

  Kjøperen kan bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen derom prøving eller testing går utover hva som er forsvarlig eller nødvendig. En redusert verdi vil gjerne bestå i at bokpermene brettes unødvendig mye eller at det søles væske eller liknende på gjenstanden. Dersom varen ikke lenger kan bli solgt som ny, vil den reduserte verdien tilsvare det objektive inntektstapet selger lider ved å selge varen som brukt, eventuelt kaste den dersom dette er nødvendig.
  Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angrefristen.
  Selger har rett til å holde tilbake betalingen han har mottatt for varene fra kjøper, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
  Det er selger som har bevisbyrden for at det foreligger en verdireduksjon, samt at dette skyldes kjøperens håndtering av varen. Dette innebærer at varen må bære preg av at kjøperen har undersøkt utover det som er nødvendig.
  For at selger skal kunne kreve at kjøper erstatter verdireduksjonen, forutsetter dette at selger har gitt forbrukeren opplysninger om angrerett (9).

  Returkostnader
  Med mindre annet er avtalt, dekker kjøper de direkte kostnadene ved å returnere varen. Direkte kostnader vil være vil være forsendelses- eller transportkostnader og eventuelle andre direkte utgifter som eksempelvis innkjøp av ny fraktemballasje. Begrepet dekker ikke eventuelle administrative kostnader returen har for kjøper.

 9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettighet og frist for å melde krav
  Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i Forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

  Heving
  Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

  Erstatning
  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgende av.

 10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 2 år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger en 2 år, er reklamasjonsfristen 5 år.
  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøpers side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

  Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.

  Retting eller omlevering
  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selgeren kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

  Prisavslag
  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

  Heving
  Dersom varen ikke er  rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

  Dersom kjøper uten hell har forsøkt å løse saken med selger, og varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen velge å rette krav direkte til kredittyter.

 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Dette vil utgjøre fraktutgifter tur/retur, samt rimelig gebyr tilsvarende faktiske utgifter selger har hatt i forbindelse med ordren.  

  Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve avtalen dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
  Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varene til kjøperen.

 12. Garanti
  Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgiving, En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 13. Personopplysninger
  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.  Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen.

 14. Konfliktløsning
  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbruksrådet for mekling. Dersom minnelig ordning ikke oppnås etter mekling i Forbruksrådet, kan partene begjære at Forbruksrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Vedtak fattet av Forbrukerklageutvalget blir rettskraftig én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.